Đặc điểm của lực Cu lông

Đặc điểm của lực Cu lông
– Điểm đặt: Tại điện tích ta xét.
– Phương: đường thẳng đi qua (nối) hai điện tích.
– Chiều: đẩy nhau nếu hai điện tích cùng dấu, hút nhau nếu hai điện tích khác dấu
– Biểu thức tính:
Trong chân không: $ F=kfrac{left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} right|}{{{r}^{2}}} $
Trong chất điện môi (môi trường cách điện): $ F=kfrac{left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} right|}{varepsilon {{r}^{2}}} $ (lục giảm đi $ varepsilon $ lần so với trong chân không; $ varepsilon $ là hằng số điện môi của môi trường, với môi trường chân không thì $ varepsilon $ = 1, môi trường không khí $ varepsilon $ gần bằng 1 – khi làm bài tập cứ xem là 1 để tính)

Powered by BetterDocs