Gia tốc trong dao động điều hoà

$ a=v’=x’=-{{omega }^{2}}x $

3.1. $ overrightarrow{a} $  luôn hướng về vị trí cân bằng

3.2. Khi x = 0 ( Vật qua VTCB) thì |a|min=0; Khi  $ x=pm A $ , vật ở biên: |a|Max = $ {{omega }^{2}}x $

3.3. Hệ thức liên hệ giữa a, v và A ( Công thức độc lập thời gian số 2):  $ {{A}^{2}}={{frac{v}{{{omega }^{2}}}}^{2}}+{{frac{a}{{{omega }^{4}}}}^{2}} $

3.4.  Từ  $ {{A}^{2}}={{frac{v}{{{omega }^{2}}}}^{2}}+{{frac{a}{{{omega }^{4}}}}^{2}} $ chia 2 vế cho A2 suy ra Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa a và vận tốc có dạng elip;

+ Đồ thị biểu diễn gia tốc và li độ có dạng đoạn thẳng (vì $ -Ale xle +A $ )

3.5. Gia tốc luôn biến đổi ngược pha với li độ và sớm pha hơn vận tốc góc $ frac{pi }{2} $

 

Powered by BetterDocs