Phương trình dao động điều hoà

Dao động điều hòa là dao động có phương trình li độ được mô tả bởi phương trình sin hoặc cosin; có dạng $ x = Acos( omega t + varphi) $ ; trong đó:

x: li độ của vật, là độ dài đại số từ vị trí vật đến VTCB

A: Biên độ dao động, là giá trị lớn nhất của li độ ( xmax = A).

Biên độ A thì phụ thuộc vào cách kích thích dao động.

$ omega =2pi f=frac{2pi }{T} $  (rad/s): tần số góc của dao động

$ varphi left( rad right) $ : pha ban đầu của vật, dựa vào  $ varphi left( rad right) $  ta biết được trạng thái ban đầu của vật (vị trí và chiều chuyển động của vật lúc t=0).  $ varphi left( rad right) $  thì phụ thuộc vào cách chọn hệ quy chiếu ( gốc toạ độ, gốc thời gian, chiều dương);

$ left( omega t+varphi  right)left( rad right) $ : pha dao động của vật ở thời điểm t ( t#0).  $ left( omega t+varphi  right)left( rad right) $  cho ta biết trạng thái của vật ở thời điểm t (vị trí và chiều chuyển động của vật lúc t # 0)

 

Powered by BetterDocs