Phương trình giao thoa sóng

Phương trình giao thoa sóng cơ
${{u}_{M}}=2aleft| cos left[ frac{pi }{lambda }left( {{d}_{2}}-{{d}_{1}} right)-frac{{{varphi }_{2}}-{{varphi }_{1}}}{2} right] right|.cos left[ omega t-frac{pi }{lambda }left( {{d}_{2}}+{{d}_{1}} right)+frac{{{varphi }_{2}}+{{varphi }_{1}}}{2} right]$
Trong đó:
Biên độ sóng tại M: ${{A}_{M}}=2aleft| cos left[ frac{pi }{lambda }left( {{d}_{2}}-{{d}_{1}} right)-frac{{{varphi }_{2}}-{{varphi }_{1}}}{2} right] right|$
Pha ban đầu của sóng tại M: ${{varphi }_{M}}=-frac{pi }{lambda }left( {{d}_{2}}+{{d}_{1}} right)+frac{{{varphi }_{2}}+{{varphi }_{1}}}{2}$
.

Powered by BetterDocs