Vận tốc trong dao động điều hoà

$ v=x’=-Aomega sin left( omega t+varphi  right)=Aomega cos left( omega t+varphi + frac{pi }{2} right) $

2.1 $  overrightarrow{v} $ luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v>0, theo chiều âm thì v<0) ;

2.2. Công thức liên hệ giữa x, A, v ( công thức độc lập thời gian số 1) :  $ {{A}^{2}}={{x}^{2}}+{{(frac{v}{omega })}^{2}} $

2.3.Ta suy được:  $ v=omega sqrt{{{A}^{2}}-{{x}^{2}}} $   có được:

+ Khi x =0 ( Vật qua VTCB) thì |v|Max =Aw

+ Khi  $ x=pm A $  ( Vật ở vị trí biên) thì |v|Min =0

+ Khi vật từ VTCB chuyển động ra biên thì v giảm, còn khi vật từ vị trí biên chuyển động về VTCB thì v tăng

2.4 vận tốc biến đổi điều hoà cùng tần số f với li độ x, nhưng sớm pha hơn x góc  $ frac{pi }{2} $

2.5. Từ  $ {{A}^{2}}={{x}^{2}}+{{(frac{v}{omega })}^{2}} $  chia 2 vế cho A2, suy được :  $ frac{{{x}^{2}}}{{{A}^{2}}}+frac{{{v}^{2}}}{{{left( omega A right)}^{2}}}=1 $  (biểu thức này giống với phương trình của đường elip  $ frac{{{x}^{2}}}{{{a}^{2}}}+frac{{{y}^{2}}}{{{b}^{2}}}=1 $ ) nên đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa li độ x và vận tốc v có dạng elip

 

Powered by BetterDocs