TRA CỨU CÔNG THỨC, LÍ THUYẾT
Table of Contents
< All Topics
Print

Phương trình dao động điều hoà

Dao động điều hòa là dao động có phương trình li độ được mô tả bởi phương trình sin hoặc cosin; có dạng $ x = Acos( \omega t + \varphi) $ ; trong đó:

x: li độ của vật, là độ dài đại số từ vị trí vật đến VTCB

A: Biên độ dao động, là giá trị lớn nhất của li độ ( xmax = A).

Biên độ A thì phụ thuộc vào cách kích thích dao động.

$ \omega =2\pi f=\frac{2\pi }{T} $  (rad/s): tần số góc của dao động

$ \varphi \left( rad \right) $ : pha ban đầu của vật, dựa vào  $ \varphi \left( rad \right) $  ta biết được trạng thái ban đầu của vật (vị trí và chiều chuyển động của vật lúc t=0).  $ \varphi \left( rad \right) $  thì phụ thuộc vào cách chọn hệ quy chiếu ( gốc toạ độ, gốc thời gian, chiều dương);

$ \left( \omega t+\varphi  \right)\left( rad \right) $ : pha dao động của vật ở thời điểm t ( t#0).  $ \left( \omega t+\varphi  \right)\left( rad \right) $  cho ta biết trạng thái của vật ở thời điểm t (vị trí và chiều chuyển động của vật lúc t # 0)

 

Table of Contents