TRA CỨU CÔNG THỨC, LÍ THUYẾT
CHỦ ĐỀ
Table of Contents
< All Topics
Print

Phương trình giao thoa sóng

Phương trình giao thoa sóng cơ
${{u}_{M}}=2a\left| \cos \left[ \frac{\pi }{\lambda }\left( {{d}_{2}}-{{d}_{1}} \right)-\frac{{{\varphi }_{2}}-{{\varphi }_{1}}}{2} \right] \right|.\cos \left[ \omega t-\frac{\pi }{\lambda }\left( {{d}_{2}}+{{d}_{1}} \right)+\frac{{{\varphi }_{2}}+{{\varphi }_{1}}}{2} \right]$
Trong đó:
Biên độ sóng tại M: ${{A}_{M}}=2a\left| \cos \left[ \frac{\pi }{\lambda }\left( {{d}_{2}}-{{d}_{1}} \right)-\frac{{{\varphi }_{2}}-{{\varphi }_{1}}}{2} \right] \right|$
Pha ban đầu của sóng tại M: ${{\varphi }_{M}}=-\frac{\pi }{\lambda }\left( {{d}_{2}}+{{d}_{1}} \right)+\frac{{{\varphi }_{2}}+{{\varphi }_{1}}}{2}$
.

Table of Contents