Hai quả cầu nhỏ tích điện có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 5cm trong chân không thì hút nhau bằng một lực 0,9N.

Hai quả cầu nhỏ tích điện có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 5cm trong chân không thì hút nhau bằng một lực 0,9N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.
Tóm tắt:
$ \left| {{q}_{1}} \right|=\left| {{q}_{2}} \right| $
$ r=5cm=0,05m $
$ F=0,9N $ , lực hút.
$ {{q}_{1}}=?{{q}_{2}}=? $
Giải.
Theo định luật Coulomb:
$ F=k.\frac{\left| {{q}_{1}}.{{q}_{2}} \right|}{{{r}^{2}}} $ ⇒ $ \left| {{q}_{1}}.{{q}_{2}} \right|=\frac{F.{{r}^{2}}}{k} $
$ \Leftrightarrow $ $ \left| {{q}_{1}}.{{q}_{2}} \right|=\frac{{{0,9.0,05}^{2}}}{{{9.10}^{9}}}={{25.10}^{-14}} $
Mà $ \left| {{q}_{1}} \right|=\left| {{q}_{2}} \right| $ nên $ {{\left| {{q}_{1}} \right|}^{2}}={{25.10}^{-14}} $
$ \left| {{q}_{2}} \right|=\left| {{q}_{1}} \right|={{5.10}^{-7}}C $
Do hai điện tích hút nhau nên: $ {{q}_{1}}={{5.10}^{-7}}C $ ; $ {{q}_{2}}=-{{5.10}^{-7}}C $
hoặc: $ {{q}_{1}}=-{{5.10}^{-7}}C $ ; $ {{q}_{2}}={{5.10}^{-7}}C $

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *