Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật

Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
A. \(\frac{1}{2}\)
B. 3
C. 2
D. \(\frac{1}{3}\)
Hướng dẫn:
Theo bài ra: \(\left| a \right|=\frac{1}{2}\left| {{a}_{\max }} \right|\Rightarrow \left| {{\omega }^{2}}x \right|=\frac{1}{2}{{\omega }^{2}}A\Rightarrow \left| x \right|=\frac{A}{2}\)
[latex] \Rightarrow \frac{{{\text{W}}_{d}}}{{{\text{W}}_{t}}}=\frac{\text{W}-{{\text{W}}_{t}}}{{{\text{W}}_{t}}}=\frac{\text{W}}{{{\text{W}}_{t}}}-1=\frac{\frac{1}{2}k{{A}^{2}}}{\frac{1}{2}k{{x}^{2}}}-1=3 [/latex]

Chọn đáp án B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *