Chọn plugin gõ biểu thức toán cho wordpress

Đã thử 3 plugin gõ toán cho wordpress

1- WP-QuickLaTex

2- MathJax-LaTeX

3- Katex

Cuối cùng thấy:

WP-QuickLaTeX plugin – tạo được biểu thức toán nhưng hóa ảnh nó luôn; MathJax-LaTeX chả thấy hiện hình gì nên xóa luôn; KaTex tạo biểu thức toán đẹp nhất, nên mình chọn plugin này cho Blog học vật lý được tạo từ wordpress.

Lưu ý các gõ Latex theo cấu trúc: $biểu thức$  ngoặc [ latex đóng ngoặc vuông ] gõ biểu thức [/latex]

[latex]E=mc^2[/latex]

…Và đây, test thử: Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ: [latex] x=10cos(\omega t +\varphi )(cm) [/latex] xem thử có đẹp không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *