Chọn plugin gõ biểu thức toán cho wordpress

Đã thử 3 plugin gõ toán cho wordpress

1- WP-QuickLaTex

2- MathJax-LaTeX

3- Katex

Cuối cùng thấy:

WP-QuickLaTeX plugin – tạo được biểu thức toán nhưng hóa ảnh nó luôn; MathJax-LaTeX chả thấy hiện hình gì nên xóa luôn; KaTex tạo biểu thức toán đẹp nhất, nên mình chọn plugin này cho Blog học vật lý được tạo từ wordpress.

Lưu ý các gõ Latex theo cấu trúc: $biểu thức$  ngoặc [ latex đóng ngoặc vuông ] gõ biểu thức [/latex]

[latex]E=mc^2[/latex]

…Và đây, test thử: Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ: [latex] x=10cos(\omega t +\varphi )(cm) [/latex] xem thử có đẹp không?

One Reply to “Chọn plugin gõ biểu thức toán cho wordpress”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *