Chu kì con lắc đơn khi chịu tác dụng của ngoại lực không đổi tác dụng

Khi chưa có lực lạ F Ở vị trí cân bằng: $\vec{P}+\vec{T}=\vec{0}\Leftrightarrow \vec{T}=-\vec{P}=-m\vec{g}$ Chu kì con lắc: $T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ Khi có lực lạ F Ở vị trí cân bằng: $\vec{P}+\vec{T}+\vec{F}=\vec{0}\Leftrightarrow \vec{T}=-\left( \vec{P}+\vec{F} \right)$ Đặt $\vec{P}’=\vec{P}+\vec{F}=m\vec{g}’$(*) Ta coi con lắc dao Đọc thêm