TRA CỨU CÔNG THỨC, LÍ THUYẾT
CHỦ ĐỀ
Table of Contents
< All Topics
Print

Con lắc đơn

NHỮNG KIẾN THỨC QUAN TRỌNG

1- Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà: Biên độ góc α< 100  (để đảm bảo quỹ đạo dao động của con lắc đơn là  đoạn thẳng) và bỏ qua sức cản môi trường;

2- Công thức tính chu kì: $ T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} $

 

Table of Contents