Đề kiểm tra giữa học kì 1, vật lí 12

Đề của trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương)

Trích vài câu lí thuyết trong đề, tải đề về làm và xem đáp án ở cuối bài viết

Câu 2. Lực gây ra gia tốc cho vật dao động điều hòa luôn
A. hướng về vị trí biên dương.
B. hướng về vị trí cân bằng.
C. hướng về vị trí biên âm.
D. hướng ra xa vị trí cân bằng.
Câu 3. Sóng cơ không lan truyền được trong môi trường nào sau đây?
A. Chân không.
B. Chất khí.
C. Chất lỏng.
D. Chất rắn.
Câu 4. Độ to của âm gắn liền với
A. biên độ dao động của âm.
B. tần số âm.
C. đồ thị dao động của âm.
D. mức cường độ âm.
Câu 5. Trong dao động cưỡng bức, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì đại lượng nào sau đây tăng đến giá trị cực đại?
A. Pha dao động.
B. Pha ban đầu.
C. Biên độ dao động.
D. Tần số dao động.
Câu 7. Để có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định thì chiều dài dây
bằng
A. một bước sóng.
B. một số nguyên lần nửa bước sóng.
C. một phần tư bước sóng.
D. số lẻ lần bước sóng.
Câu 9. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ nghịch với
A. căn bậc hai của chiều dài con lắc đơn.
B. gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc.
C. căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc.
D. chiều dài của con lắc đơn.
Câu 12. Đối với sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách nhỏ nhất giữa một bụng
sóng và một nút sóng bằng
A. một bước sóng.
B. nửa bước sóng.
C. hai lần bước sóng.
D. một phần tư bước sóng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *