Động năng của vật tại điểm cách vị trí biên một đoạn bằng 2/5 biên độ

Năng lượng của một vật dao động điều hoà bằng 50J. Động năng của vật tại điểm cách vị trí biên một đoạn bằng 2/5 biên độ là:

A. 42J

B.  20J

C. 30J

D. 32J

HƯỚNG DẪN

Tại điểm cách vị trí biên 2/5 biên độ thì có li độ là 3/5 biên độ.

\( W=\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}{{A}^{2}}\,\,;\,\, \)

\( {{W}_{t}}=\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}{{x}^{2}}=\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}.\frac{9}{25}{{A}^{2}}\)

\( =\frac{9}{25}W\,\,\,\Rightarrow \,\,{{W}_{d}}=W-{{W}_{t}}=\left( 1-\frac{9}{25} \right)W=\frac{16}{25}.50=32\,\left( J \right)\,\)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *