GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 10 SÁCH KNTT: BÀI 3. Thực hành tính sai số trong phép đo ghi kết quả đó

Câu 1. Lập phương án đo tốc độ của một xe ô tô đồ chơi chỉ dùng thước và đồng hồ bấm giây

a)    Để đo tốc độ chuyển động ta cần đo hai đại lượng là quãng đường đi s và thời gian t đi quãng đường đó.

b)     Xác định tốc độ chuyển động của xe theo công thức v = s/t

c)     Phép đo quãng đường đi f và đo thời gian t là phép đo trực tiếp Vì đo bằng thước và đồng hồ cho kết quả trực tiếp trên dụng cụ đó.

d)    Phép đo tốc độ chuyển động v = s / t là phép đo gián tiếp Vì ta phải đo thông qua công thức tốc độ gián tiếp qua các đại lượng s và t

Câu 2. Đo tốc độ của một xe ô tô đồ chơi chỉ dùng thước có ĐCNN 1mm và đồng hồ bấm giây có ĐCNN 0,01 giây để đo 5 lần thời gian chuyển động từ điểm A (vA = 0)  đến B và ghi vào bảng sau

Lần đo n S(m) Ds (m) t (s) Dt (s)
1 0,5 0,0005 2,.02 0,01
2 0,5 0,0005 1,99 0,02
3 0,5 0,0005 2,02 0,01
TB 0,5 0,0005 2,01 0,013

a)    Nguyên nhân sai khác giữa các lần đo là do bấm đồng hồ không chính xác (không khớp thao tác).

b)    Sai số Ds (m) lấy bằng ½ ĐCNN; Sai số  [latex] \Delta t=\bar{t}-t [/latex]

c)    Viết kết quả đo:

s=0,5 ±0,0005m; t= 2,01 ± 0,013s

d)    Tính sai số tỉ đối

[latex] \delta t=\frac{\Delta t}{{\bar{t}}}=\frac{0,013}{2,01}=0,65% [/latex] ;

[latex] \delta s=\frac{\Delta s}{{\bar{s}}}=\frac{0,005}{0,5}=0,1% [/latex] ;

[latex] \bar{v}=\frac{{\bar{s}}}{{\bar{t}}}=\frac{0,5}{2,01}=0,249m/s [/latex] ;

[latex] \delta v=\delta s+\delta t=0,75% [/latex] ;

≫ [latex] \Delta v=\delta v.\bar{v}\approx 0,008m/s [/latex];

Ghi kết quả

v = 0,249 m/s ± 0,008 m/s

hoặc:

0,241 m/s ≤ v ≤ 0,257 m/s

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *