Hai vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau đoạn 1m, đẩy nhau một lực F = 1,8N

Hai vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau đoạn 1m, đẩy nhau một lực F = 1,8N. Điện tích tổng cộng của hai vật là  3.10-5C. Tính điện tích của mỗi vật.

Hướng dẫn giải

Gọi  $ {{q}_{1}},{{q}_{2}} $ là điện tích của các vật nhỏ,

Theo định luật Cu – Lông, ta có:

$ F=k\frac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} \right|}{{{r}^{2}}}\Rightarrow \left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} \right|=\frac{F.{{r}^{2}}}{k}={{2.10}^{-10}} $

Vì hai vật đẩy nhau nên  $ {{q}_{1}},{{q}_{2}} $  có cùng dấu điện tích (cùng âm hoặc cùng dương), do đó

$ {{q}_{1}}.{{q}_{2}}>0\Rightarrow \left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} \right|={{q}_{1}}.q=+{{2.10}^{-10}}\left( {{C}^{2}} \right) $ (1)

Theo đề:  $ {{q}_{1}}+{{q}_{2}}={{3.10}^{-5}}\left( C \right) $ (2)

Giải (1) và (2) được

$ {{q}_{1}}={{1.10}^{-5}}\left( C \right);{{q}_{2}}={{2.10}^{-5}}\left( C \right) $

Hoặc

$ {{q}_{1}}={{2.10}^{-5}}\left( C \right);{{q}_{2}}={{1.10}^{-5}}\left( C \right) $

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *