Test chuyển mathtype về mã latex để up web

[latex] {}_{2}^{4}He;{}_{26}^{56}Fe;{}_{92}^{238}U [/latex]

Test dòng 2:

[latex]{}_{2}^{4}He;{}_{26}^{56}Fe;{}_{92}^{238}U [/latex]

 

Test dòng 3: Toggle Tex > sử dụng macro trong word để chuyển)

[latex] 1u=931,5\frac{MeV}{{{c}^{2}}} [/latex]

 

Test dòng 4: Nguyên câu hỏi

Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtron và hạt nhân đơteri [latex] _{1}^{2}D [/latex] lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [latex] _{1}^{2}D [/latex] là
A. 1,12 [latex] \frac{MeV}{nuclon}. [/latex]
B. 1,53 [latex] \frac{MeV}{nuclon}. [/latex]
C. 0,56 [latex] \frac{MeV}{nuclon}. [/latex]
D. 2,24 [latex] \frac{MeV}{nuclon} [/latex] .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *