Tính số electron thừa, thiếu của mỗi quả cầu?

Hai quả cầu nhỏ tích điện [latex] {{q}_{1}}={{8.10}^{-7}}c [/latex] và [latex] {{q}_{2}}=-{{4.10}^{-7}}c [/latex].Tính số electron thừa, thiếu của mỗi quả cầu?
Giải
Quả cầu 1 mang điện tích dương (tổng đại số các hạt mang điện tích dương lớn hơn tổng đại số các hạt mang điện tích âm – hạt e) nên quả cầu 1 thiếu e. Số e bị thiếu là:
[latex] {{n}_{1}}=\left| \frac{{{q}_{1}}}{{{q}_{e}}} \right|=\left| \frac{{{8.10}^{-7}}}{-{{1,6.10}^{-19}}} \right|={{5.10}^{12}} [/latex] (hạt)
Quả cầu 2 mang điện tích âm (tổng đại số các hạt mang điện tích âm lớn hơn tổng đại số các hạt mang điện tích dương– hạt e) nên quả cầu 1 thừa e. Số e bị thừa là:
[latex] {{n}_{2}}=\left| \frac{{{q}_{2}}}{{{q}_{e}}} \right|=\left| \frac{-{{4.10}^{-7}}}{-{{1,6.10}^{-19}}} \right|={{2,5.10}^{12}} [/latex] (hạt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *