Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo

Trong chân không, cho hai điện tích [latex] {{q}_{1}}=-{{q}_{2}}={{10}^{-7}}C [/latex] đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8cm. Tại điểm C nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 3cm người ta đặt điện tích [latex] {{q}_{o}}={{10}^{-7}}C [/latex] . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo.
Tóm tắt:
[latex] {{q}_{1}}={{10}^{-7}}C ; {{q}_{2}}=-{{10}^{-7}}C [/latex]
[latex] {{q}_{o}}={{10}^{-7}}C;AB=8cm;AH=3cm [/latex]
[latex] {{\vec{F}}_{o}}=? [/latex]
Giải:

Vị trí các điện tích như hình vẽ.


+ Lực do q1 tác dụng lên qo:
[latex] {{F}_{10}}=k\frac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{0}} \right|}{A{{C}^{2}}}={{9.10}^{9}}\frac{\left| {{10}^{-7}}{{.10}^{-7}} \right|}{{{0,05}^{2}}}=0,036N [/latex]
+ Lực do q2 tác dụng lên qo:
[latex] {{F}_{20}}={{F}_{10}}=0,036N [/latex] ( do [latex] \left| {{q}_{1}} \right|=\left| {{q}_{2}} \right| [/latex] )
+ Do [latex] {{F}_{20}}={{F}_{10}} [/latex] nên hợp lực Fo tác dụng lên qo:
[latex] {{F}_{o}}=2{{F}_{10}}.\cos {{C}_{1}}=2.{{F}_{10}}.\cos A=2.{{F}_{10}}.\frac{AH}{AC}; {{F}_{o}}=2.0,036.\frac{4}{5}={{57,6.10}^{-3}}N [/latex]
+ Vậy [latex] {{\vec{F}}_{o}} [/latex] có phương // AB, cùng chiều với vectơ [latex] \overrightarrow{AB} [/latex] (hình vẽ) và có độ lớn: [latex] {{F}_{o}}={{57,6.10}^{-3}}N [/latex]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *